การวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22102

แบบบันทึกการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    ครูผู้สอน  นายศราวุฒิ  สุริยะพรหม 

รหัส  ค 22102   วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  จำนวน  1.5  หน่วยกิต / น้ำหนัก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

              ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  จำแนกจำนวนจริงและยกตัวอย่างจำนวนตรรกยะ  จำนวนอตรรกยะ  พร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ของการยกกำลังการหารากของจำนวนจริงและระบุรากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

เส้นขนาน  เข้าใจคุณสมบัติของเส้นขนานและมุมภายใน  เส้นขนานและมุมแย้ง  เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน  เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมในการหาขนาดของมุมแต่ละมุม

พร้อมกับการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นใน   การทำงาน รู้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ       มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

 

รหัสตัวชี้วัด

ค1.1 ม.2/2                         ค1.1 ม.2/3                         ค1.2 ม.2/1                         ค1.2 ม.2/2

ค1.3 ม. 2/1                          ค1.4 ม.2/1                         ค3.1 ม.2/1                         ค3.2 ม.2/2

ค 6.1 ม.1-3/1                      ค 6.1 ม.1-3/2                      ค 6.1 ม.1-3/3                      ค 6.1 ม.1-3/4

ค 6.1 ม.1-3/5                      ค 6.1 ม.1-3/6

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: