ตัวอย่งโครงงานคณิตอีกหนึ่งโครงงาน

นักเรียนdownload  ไปเป็นตัวอย่าง

ไฟล์ครับ

Advertisements

ตัวอย่างโครงงาน : เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทปีทาโกรัส

โครงงาน : เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทปีทาโกรัส

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2554

 

  อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22102

แบบบันทึกการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    ครูผู้สอน  นายศราวุฒิ  สุริยะพรหม 

รหัส  ค 22102   วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  จำนวน  1.5  หน่วยกิต / น้ำหนัก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

              ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม

มาเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์หมายถึง

กิจกรรมนอกหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ตามความถนัดและความสนใจ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ อาจทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ เป็นการฝึกปฏิบัติงานที่นักเรียนหาข้อสงสัย ตั้งสมมติฐาน ทดลองและสืบสวน แล้วรวบรวมหาข้อสรุป แล้วจัดทำรายงาน และแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ จากการทำโครงงาน ได้รับคำแนะนำดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ อาจจัดทำในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูเซฟ